Jdi na obsah Jdi na menu
 


Černá magie

8. 3. 2008

Černá magie termín je patrně odvozen z perského slova, které znamená moc nebo velikost podobně v latině magnus znamená velký, v řečtině megas je mocný, v sanskrtu maha znamená moc. Jejím základem, jak si mnozí myslí, není ubližování, zaklínání, proklínání a očarovávání, ale čistě a pouze využívání energie získané jejím užitím, pro své potřeby. V bílé magii je jaký koli magický úkon použit pro změnu či získání energie třetí straně, bez nároku na získání jakékoli energie pro sebe. V černé magii je tomu právě naopak. Pojem jako "zlá, negativní, špatná jsou tedy zavádějící termíny a to jen proto, že v této magii, je prioritou získat co nejvíce energie pro sebe, ale neznamená to, že tuto energii nelze předat někomu jinému.

Příklad: K černé magii nepostradatelně patří rituály, invokace, "kouzlení". Jedním z nejlepších příkladů černé magie bych z trochou nadsázky poukázal na tak zvanou knihu jménem: Kniha Abramelinova která má základ v Kabale a ukazuje právě, jak získat svého osobního anděla ku prospěchu svému, který nás učí jak ovládnout démony a jak správně zacházet s kabalistyckými čtverci. Při čemž v celé knize je stále dokola doporučováno, že zájmem není škodit, pouze získat pro sebe. Přesto se dá kniha řadit do černé magie.

Zákony: V černé magii, ač se to nezdá platí také zákony. Jedním a tím nejdůležitějším který by měl každý mít na paměti je zákon "akce a reakce". Nikdo by se neměl divit, že pokud vyvolá nějakou energii, bude mu tato energie vrácena a v dostatečné míře posílena, ať již bude záporná nebo kladná.

Praktikování: Pokud již někdo chce začít praktikovat černou magii, měl by si uvědomit, že tato magie není nic neškodného. Každý kdo chce začít praktikovat, by si měl uvědomit několik faktů:
-Měl by být vyrovnaný sám se sebou. (Být vnitřně silný)
-Být k sobě upřimný a nepouštět se do magických operací, které jsou nad jeho rámec možností.
-Uvědomit si že cokoli udělám, vrátí se mě posíleno.
-Být si vědom toho, že černá magie nemá hranice a je velmi těžké rozeznat hranice přechodu pozitiva a negativa.

Církev vs Magie: Pohled církve (a to nejen katolické) byl je a bude vždy varující. Dle jejího učení člověk nemá nahlížet věci,které mu nepřísluší - věštění a podobně. K ovlivnění počasí má dojít skrze přání-modlitbu. Co je nad to, je ze Zlého. Nejde o to škodit nebo neškodit v tom rozdíl v černotě a bílosti magie není. Dokonce pojem bílá je zavádějící,jako by byla méně nebezpečná. Ona má jen menší sílu,proto může ovlińovat jen trochu. Silná osobnost může oddolat desktrukci- tlakům,které na ní začnou vždy působit až do své smrti-síly totiž vždy vyžadují něco za něco. Je to tvrdý obchod. Na druhou stranu se uznává, že za určitou cenu dostanou lidé počem v dané chvíli touží. Rozhodnutí je na každém. Upřímně horoskopy v časopisech jsou pro zasmání, ale někdy se kolem určitých lidí dějí věci a ono se na konec příjde na to,že si jenom zkoušeli kdysi zaříkávání. Exorcisté pak mají hodně co dělat,aby činy z nerozumu napravili. Zároveń ne vše tajemné souvisí s magií a rituály a rozlyšování je v této věci asi úkol nejtěžší.

Obrana proti černé magii:
odblokování, mentální očista

Černá magie spočívá v působení bytostních energií na člověka s cílem jej manipulovat, způsobit mu zdravotní problémy, narušit jeho vztahy nebo vrátit zpět na konformní (poslušnou) cestu. Pokud se máme černé magie zcela zbavit, musíme si ponechat své ego, svoji osobnost a tím i možnost odmítnout jakoukoli formu boje, tedy i tu v duchovním světě.

Černá magie se vyvolá nenávistnými myšlenkami vůči konkrétní osobě nebo prosbou k bohu, aby konkrétní člověk jednal určitým způsobem, například aby opětoval lásku, šel "po cestě k bohu a nebyl hříšný" nebo aby utrpěl nějakou újmu, například zdravotní, nebo aby jednal způsobem, který ho poškodí.

Důvodem k vyvolání černé magie je znalost osobní schopnosti takto působit a současně snaha prosadit svoji moc.

Mnoho osob používá černou magii, kněží, ale také laiků. Člověk je pak manipulován a není schopen jednat ve své svobodné vůli, dopouští se skutků, kterým on sám nerozumí a nechápe je a v krajním případě jedná tak závadným způsobem, že ohrožuje sebe nebo své okolí a pro své okolí je jeho chování nepřijatelné, což nakoec vede k léčení s psychickou poruchou osobnosti.

Tento jev je v současné době velmi rozšířený ze dvou hlavních důvodů: jednak mnoho osob rozpoznalo své schopnosti prosadit svoji vůli pomocí černé magie a také sociální elita se snaží udržet svoji moc a stávající sociální systém právě pomocí černé magie, když jiné nástroje moci již ztrácejí svoji použitelnost.

Černá magie jako taková trestná není, podléhá však zákonům magie, především zákonu o prosazování oprávněného zájmu, když adept magie musí dokázat své jednání vysvětlit, popřípadě obhájit argumenty. Kdo své jednání není schopen obhájit, předpokládá se, že své schopnosti zneužil a ztrácí je. To se následně projeví nezájmem o magii nebo ochromujícím strachem či stísněnými pocity.

Černá magie natolik ovlivňuje naše osudy, že vyvstala potřeba dokázat se jí bránit. V duchovní praxi se odstranění černé magie a bloků s ní spojených nazývá odblokování nebo čištění. Zejména se čistí tyto projevy černé magie:

1) odebírání životní energie v takové míře, že to působí zdravotní problémy, například migrénu, bolesti hlavy, únavu, neschopnost pracovat, ospalost.

2) psychické problémy, zejména nespavost, strach, stísněné pocity, neklid, děsy.

3) závislost na čemkoli, na kouření, na alkoholu, na hracích automatech, na počítači. Zvláštní závislost pak tvoří závislost na vztahu s nějakou osobou spojená s manipulací chování.

4) překážky v tvůrčí práci a ve studiu.

5) nejčastější formou manipulace je snad zahánění zákazníků a působení komerčního neúspěchu.

Výčet určitě není úplný, protože černá magie může zasahovat do kterékoli oblasti lidské činnosti a zájmu.

Možnost obrany proti černé magii má dvě položky: znát postup, způsoby obrany, a duchovní dar vyšší moci, která uzná oprávněnost použití takové obrany. Obrana pak spočívá v likvidaci duchovních bytostí a mentálních larev černou magii způsobujících.

Mentální larvy jsou materializované lidské představy parazitů škůdců a děsů odeslané na konkrétní osobu.

Duchovní dar: už samotné sdělení způsobu, jak se bránit proti černé magii, je příslibem duchovního daru, neboť ti, kdo postup znají, jsou k jeho dalšímu předání intuitivně vyzváni. Sami z vlastní vůle tyto informace nepředávají dalším osobám.

Kdo je takto obeznámen s postupem, tedy magickým mentálním rituálem likvidace černé magie, ten prosí vyšší moc o účinnost svého působení. Pro mentální svět jsou naše mentální představy totéž, co pro nás hmotná realita. Naše představy je mohou změnit a také zlikvidovat. Změnit bytost, její charakter a libido může mág "křitel" tím, že její ego nejprve vyčistí od balastu a následně do něj vloží nové duchovní principy. Křtitel však musí znát duchovní principy a jejich vzájemné působení.

Tento materiál spíše předpokládá likvidaci bytostních energií černé magie a to na základě osobní mentální představy. Postup je takový:

Ve své představě se přemístíme do paralelního prostoru, to znamená, že si představíme louku nebo jiné rozlehlé volné místo, na které pomocí určující formule energii černé magie zavoláme. Určující formule jsou uvedeny níže. Následně tyto bytostní energie zničí jedním z několika možných způsobů. Temné stíny se likvidují silným světlem všechny další bytosti lze nejprve zničit nějakým mechanickým způsobem, například velkým válcem nebo laserovou pilkou a následně spálit ohněm. Bytostní energie se podle mé zkušenosti každému adeptovi v jeho představě projeví jiným způsobem. Pokud ale takové energie skutečně nejsou, pak se nic neprojeví. Jde o vizi duchovního oka či fantazie.

Nejprve se bytosti zavolají do prostředí, kde se jich vejde asi tisíc, pokud se prostředí zaplní, pak větší prostředí pro asi 10 tisíc a takto se velikost prostředí ještě třikrát změní. Poslední prostředí zůstane nezaplněné i po trojí výzvě "další, další další..." a pak se opět bytostní energie černé magie (démoni) zvou do prvního prostředí, kde už přicházejí jejich organizátoři či představení, či bohové.

Každý, kdo tyto očistné rituály provádí, musí jejich výsledek prověřit nějakým orákulem, nejlépe výkladem z karet, ale lze také použít kyvadélko nebo hod kostkou nebo mincí.

Pro svoji vlastní potřebu může kdokoli používat tyto rituály bez omezení, a to na základě zásady, že veškeré vztahy lze realizovat pouze na základě dobrovolnosti, to znamená, že u člověka nesmí být nezvaní průvodci. Vlastní oprávnění průvodci pak na tyto výzvy nebudou reagovat, to znamená, že nehrozí, že bychom si takto zlikvidovali své osobní pravé průvodce a ochránce.

Pro potřebu jiných lidí lze takto pomoci na jejich osobní výzvu či žádost a vůči třetím osobám lze působit pouze v případech, které veřejné mínění považuje za jednoznačnou pomoc, například odstranění původce nemoci nebo závislosti nebo závadového jednání.

Pokud zde není cokoli výslovně uvedeno, lze přijmout vlastní osobní postup, stejně tak zde uvedený postup, který se neosvědčuje, lze vlastním postupem nahradit. V principu jde o to, abychom přesně určený subjekt energií povolali na konkrétní místo a tam zlikvidovali. Ve své představě na tyto bytostní energie necháme sestoupit oheň, můžeme je zasypat žhavým koksem a ponechat hořet.

Přesně určený subjekt energií se povolává na konkrétní místo určující formulí: "Všichni kdo ....... postavte se zde:" a ve své představě si vybavíme určité místo a následně v něm vytvoříme projekci energií černé magie ke zničení.

Místo teček v určující fotmuli dosadíme například:

Všichni, kdo mi berete energii, ... moji nezvaní průvodci, ... kdo mi působíte bolest hlavy, .... kdo blokujete můj úspěch, .... kdo mi zaháníte zákazníky, .... kdo mi působíte závislost na alkoholu, ... kdo působíte závislost na tabáku (na kouření, na nikotinu), .... kdo působíte nespavost, .... kdo na mne posíláte emoce strachu, .... kdo mi kazíte vztah s..., .... kdo kazíte vztah ... se mnou, .... kdo mi působíte zdravotní problémy, .... kdo zaháníte mé průvodce, .... kdo mne manipulujete do vztahu s..., ....všichni moji nepřátelé, ....kdo chcete dělat problémy kvůli..., určující formuli si může každý stanovit sám, formulace však musí být konkrétní.

Vyspělí povolaní mágové pak mohou likvidovat energie, které připravují válku, teroristické akce, působí devastaci planety, chtějí planetu zničit...., takto mohou zabránit jakémukoli aktuálnímu nebezpečí. Toto čištění však provádějí mágové a kněžky, které vědí o svém pověření (vyvolení).

Kdo takto zvládne rituál očisty, může být pověřen, aby tyto schopnosti předal další osobě. Bez intuitivní výzvy však s tímto další osoby neseznamujte. Pokud se podaří takto vyčistit naše mentální prostředí od černé magie, pak bude černá magie neupotřebitelná a mocní musí své záměry prosadit nikoli likvidací svých oponentů, ale tím, že sami budou lepší. To je oprávněná a správná snaha.

Pokud budete mít v souvislosti s likvidací černé magie jakékoli problémy, obraťte se na osobu, která Vám tento materiál předala. Nenechte se nikým uplatit, protože vysoký obnos peněz schopnosti likvidovat duchovní svět spolehlivě zablokuje.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Mohu poprosit o soukromou stranku

(Lenka, 28. 10. 2018 17:09)

Chtěla bych se učit.

Černá magie

(Tereza, 9. 6. 2013 11:48)

Ahoj je mi 13 let,a chtěla bych se zajmat o černou magii.. poradíte mi někdo prosím?:))

ASDQWA

(AWSDW, 28. 9. 2012 22:19)

Prosím pošlete to dál!
Tohle nepřestávej nebo se stane něco špatného. Jmenuji se Daisy, je mi 7 let mám blond vlasy a děsivé oči. Nemám nos a uši jsem mrtvá. Pokud tohle nepošleš 15ti lidem zjevím se dnes večer u tvé postele s nožem a zabiju tě.Tohle není vtip! Něco dobrého se ti stane v 15:22-někdo ti zavolá nebo k tobě promluví a řekne : MILUJI TĚ !!!! P.S: Neporuš to!

hm

(Lynna, 14. 9. 2011 17:25)

Svetlem proraži cestu temnota a temnotou svetlo. Stejne jako vam muže černa magie poskitnou neco co pomuže dobru muže dobro dat neco co zniči a ubliži. Dam vam jednu jedinou radu všeho s mirou, využivala jsem černou magii a spolehala se i na tu hodnou. Ted žiju život dokonalej ale... vidim peklo a nevim jak před svim zrakem zavřit oči. Nekdy se podivam na misto a vidim... no to je jedno jen to neni hezke. Rozhodnete se jestli černou nebo bilou magii. Nebo obe ale budte připraveny platit vysoke učty. Nekdy je bolest nejlepšim lekem spolu se smrti. Z vlastni skušenosti řikam, nepouživejte magii pokud nemusite, nejsem veřici ale když si budete neco hodne přat modlete se třeba k bohu, ne modlete se k existenci, to neni tak moc drahe.

Re: hm

(shakur, 28. 11. 2011 19:48)

jestli muzu poprosit ozvalaby sesmi nash4kur@seznam.cz potreboval bych info

Re: Re: hm

(Lynna, 6. 12. 2011 17:32)

Ahoj, ehm promiň na meil ti psat nebudu z osobnich duvodu, ale pokud maš na mne otazky nedavno jsem si založila blog na toto tema tak se podivej na
kouzla.blogspot.com .

A znovu se omlouvam že se nemužu bavit meilem.

sp

(Karolina Žalska, 14. 10. 2010 15:52)

Myluju magipřečetla sem 153
tlustych knižek jen o magi jeto užu ja to proste miluju

Michaela

(Michaela, 8. 9. 2010 15:44)

TWL:je zlá proto se jí většina lidí nechce naučit,protože vědí že by se jim to vrátilo!

qqqqqq

(Pavel , 3. 9. 2010 14:27)

Ahoj,já sice nejsem postižený černou magií a ani se ji nechcu naučit,ale zajímám se o záhady a podobné veci a musím říct že tento blog je velice pěkně udělaný a články sou pozoruhodné,sice sem článek nepřečetl cely ikdyž som skončil skoro na konci je to tu moc pěkné

TWL

(Carolline, 22. 8. 2010 9:59)

co všichni máte proti černý magii?????????!!!!!!!!!!!