Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čarodejníctvo

8. 3. 2008

Čarodějnictví je životní směr, praxe, systém víry a náboženství.
Výraz "čarodějnictví" v původním užití tohoto výrazu se vztahuje na případy, kdy jsou osoby, o kterých se jiní domnívali, že mohly magií někomu ublížit, fyzicky napadeny nebo dokonce lynčovány. Takové případy se stávají většinou ve venkovských společnostech, ve kterých se uchovávají staré tradice a které se sociálně vyvíjejí jen velmi zvolna a proto připomínají momenty čarodějnictví v negramotných společnostech.

Slovo kouzelnictví je používáno jednak pro magii, která má za úkol ublížit ostatním lidem: to je "černá" magie, zatímco magie používaná za prospěšným účelem ( týká se Čarodějnické kouzelné schránky) je "bílá" magie.

Bílá magie je dnes jen předmětem zájmu v Evropě a Americe. Magie je naprosto bezpečným oborem, jestliže se k ní přistupuje v náležitém duchu, a nabízí vzrušující zkušenost a odměnu těm, kteří se o ní pokusí. Navíc se jedná o stále efektivnější způsob duchovních cvičení a práce. Magie je však o transformaci a tedy s trochou vytrvalosti a oddanosti se může i ten nejbeznadějnější student vypracovat do postavení zkušeného provozovatele. Magie je nástrojem, který může přinášet hodně léčivých účinků a světla všude, kde to bude třeba.

Magie se vztahuje k lidským činům, o kterých se věří, že ovlivňují lidské či přírodní události nadpřirozenou silou. Veškerá magie má čtyři opakující se elementy:

1. konání rituálů nebo předepsaných symbolických gest
2. používání materiálních látek a předmětů, které mají symbolický význam
3. zaklínadla podle přesných zaříkávaní nebo méně formálních proslovů
4. podmínky předepsané pro vykonavatele


Co je čarodějnictví ?

Čarodějnictví je náboženství a také životní styl. Ve většině tradicí je toto řemeslo symbolizováno vzýváním mužských a ženských aspektů Božského vesmíru, sebe samého a přírody jako celku. Ono Božské zahrnuje projev mužského a ženského jakožto spojení Boha a Bohyně. Mnozí říkají, že čarodějnictví je "náboženstvím, které má základ na Zemi", což je sice pravda, ale tato definice je jen velmi stručná. Čarodějnictví je náboženstvím, které má základ ve vesmíru; které věří ve viditelné i neviditelné síly v celé přírodě zde na Zemi i ve vesmíru. Je to náboženství cti a úcty ke všemu živému. Ti, kteří jsou aktivně zapojeni, často věří v reinkarnaci, karmu a Zákony Odpovědnosti.

Co čarodějnictví není!

Kuchyňská čarodějnice

Toto označení se objevuje každou chvíli, ale často se na něj nahlíží jako na hanlivý termín. Tyto čarodějnice, které mají mnohem blíže k tradiční sektě, provádějí léčení a obřady založené na rodové tradici. "Legendy staré báby", léčivé lektvary babičky a zvláštní rodové tradice, to vše vytváří tuto čarodějnickou skupinu. Vzhledem k tomu však, že tyto pověry se často přenášejí z generace na generaci, je vhodnějším označením Tradice.

Ďábel: důležité NE!

Osoby praktikující čarodějnickou činnost se neklanějí "ďáblu", protože pohanské Čarodějnice nevěří v ďábla. Tato zavádějící představa byla vytvořena převážně křesťanskou církví jako prostředek pro zničení čarodějnických pověr a praktik, které byly často vnímány jako nepřátelské vůči tomu, co "církev" chtěla šíři po světě. Mnoho odpadlíků od křesťanské víry často cituje tento typ propagandy jako příklad snah "církve" získat kontrolu nad lidmi.

Satanismus : Další důležité NE!

Čarodějnictví není Satanismus nebo vzývání Satana, jak tvrdí některé předsudky. Čarodějnice nevěří v existenci Ďábla, takže by bylo obtížné vzývat tuto či podobnou bytost. Mnoho lidí často zaměňuje Satana s křesťanským ďáblem. To je opět důsledkem křesťanské propagandy. Satan je přeloženým jménem egyptského boha Seta, který byl Bohem ega a sebedůvěry. Tyto charakteristiky jsou, půjdeme-li do extrémů, obdobné jako u Lucifera, a tudíž toto připodobnění má smysl. Satanisté však nevěří v existenci ďábla a neklanějí se takové bytosti. Považují sami sebe za božskou sílu a praktikují víru oko za oko.Často pokládané otázky

Zde uvádíme několik běžných a pár méně obvyklých (ale důležitých) dotazů v souvislosti s čarodějnictvím.

Znamená čarodějnictví zlo?

Ne! Lidé, ať jsou jakéhokoliv vyznání, jejich skutky mohou být zlé. Na všech cestách života existují dobří a špatní lidé bez ohledu na jejich vyznání. Čarodějnictví je vyznáním úcty a cti. Většina tradic tohoto řemesla si uchovává krédo víry nebo rozhodnutí, které definuje základní principy této praxe. Mezi těmito krédy jsem našel vždy variaci této věty: "A při tom nikoho nezraňuj". Což znamená, že cokoliv děláš, tvé činy by neměly žádným způsobem nikomu ublížit.

Proč tedy používáte "Satanský" symbol?

Pentagram, nebo-li pěticípá hvězda, není Satanský. Pythagoras jej používal jako symbol zdraví a jeho následovníci ho nosili, aby se navzájem poznali. Ve středověku používali někteří křesťanští rytíři pentagram jako svůj znak. Pro kouzelníky a čaroděje pentagram značí mnohé: pět cípů odpovídá elementům Vzduchu, Země, Ohně a Vody a horní cíp označuje "Ducha". Pentagram v kruhu může reprezentovat lidskou bytost s nataženými nohami a pažemi, obklopenou vesmírnou moudrostí "Bohyně"- lidstvo zajedno s okolím. Mnoho Čarodějnic a jiných pohanů nenosí pentagram vůbec; mají ale jiné symboly, které pro ně mají zvláštní význam.

Satanisté obracejí tento symbol vzhůru nohama, což vyzdvihuje elementy Ohně a Země (Oheň symbolizuje sebeovládání, vášeň a Zemi, prosperitu a dary země) zatímco Duch, duchovno je dole. Satanisté taky obracejí vzhůru nohama kříž. Toto samo o sobě však nedělá kříž nebo pentagram satanským symbolem. Podle některých čarodějnických zvyků je obrácený pentagram symbolem statutu "druhého stupně"- někoho, kdo byl vytažen ze "zasvěcení". Pro účastníky těchto tradic má obrácený pentagram velmi pozitivní význam a nemá žádnou souvislost se satanismem. Symbol je tedy prostě znázornění nebo podoba sama pro sebe. Je to myšlení a víra toho, kdo jej nosí a ten mu pak přikládá určitý význam. Abychom to uvedli na pravou míru, Čarodějnictví nemá žádnou souvislost se satanismem. Všichni pohané, stejně tak i Čarodějnice důrazně odmítají Satana nebo jakékoli jiné zosobnění zla. Satanismus je křesťanským kacířstvím, kdežto Čarodějnictví je vyznáním nezávislým na křesťanství. Čarodějnice jsou hlavně léčitelé, ať už zlomených kostí nebo zlomeného ducha. Čarodějnice nejsou protikřesťanští ani nejsou proti žádné jiné pozitivní víře. Pohané všech druhů respektují individuální práva na svobodu uctívání.


Kdo nebo co je čarodějnice?

Osoba, která se zabývá magií. Pojem "čarodějnice" však není specifický pro žádné vyznání. Existují kouzelnické čarodějnice, křesťanské čarodějnice, židovské čarodějnice (většinou se nazývají Mystikové), satanské čarodějnice, čarodějnice Woodou a mnoho jiných. Každé z těchto vyznání užívá pojem čarodějnice k bližšímu určení osob, kteří zahrnují magii do své víry a svých aktivit. Ne všichni čarodějníci však zároveň používají magii v souvislosti s jakýmkoliv vyznáním.

Co nebo kdo je čaroděj ?

(Ve Skotštině, Anglosaštině) označuje toho, kdo nedodržel přísahu. Je to prastarý termín, který je často zneužíván pro mužský ekvivalent slova čarodějnice. Je to výraz, který se používal ve starých pohanských dobách označující dělníka zla. Volně přeloženo jako "lhář". Tento výraz může být ale urážkou pro většinu moderních mužských protějšků čarodějnic.

(V Norštině) označuje "moudrého muže" nebo "moudrého šamana": Norská odchylka od "vardlokkur", která označovala muže majícího moc spoutávat duchy pomocí kouzel, volání a magických čar. Byla také používaná jako označení pro dveřníky nebo stráže, které měly chránit duchovní vědomosti a moudrost. Podle norských zvyků je toto označení stále přijímáno a užíváno.


Kdo je to kouzelník ?

Zahrnuje obě pohlaví: ten, který se narodil s darem přirozených talentů, energií a ohromných vědomostí magických kouzel. Ten, který lpí na pohanských zvycích. Kouzelník zpravidla kouzlí sám a někdy je považován za polobožskou autoritu. Dobrým příkladem by byl Merlin. Tento božský dojem však je často odmítán a naopak přisuzován opravdovým božstvům samotným kouzelníkem.

Důležité je zaznamenat, že se NIKDO nerodí jako čarodějnice či kouzelník. Neexistuje čarodějnická DNA. Každý se narodí s nějakými dary a talenty, avšak kouzelník se narodí s vnitřním instinktem k magickým praktikám. Tento člověk se ale musí sám rozhodnout k použití svého daru. Čarodějnice či kouzelník musí sám učinit rozhodnutí, že bude následovat principy a procvičovat se v daných talentech.

Co je zaklínadlo?

Zaklínadlo je neurčitý výrazy pro slova, rituální činnost či symbolický předmět, formuli, gesto, lektvar nebo vzácný kámen, o kterých se věří, že má schopnost odvrátit zlo nebo dopomoci ke štěstí. Zaklínadlo je soustředěná energie, manipulované a vyřčené pro specifický záměr nebo účel. K soustředění dochází pomocí energie, pozornosti, někdy pomůcek nebo jiných předmětů jako elixírů či lektvarů.

Podstata zaklínadla je v jeho magické schopnosti čerpat nadpřirozenou sílu. Soudě podle etymologie toho slova (z latiny - carmen, což znamená píseň, verš nebo zaříkávadlo) klíč k takové moci byl pravděpodobně původně verbální: ale v dnešní době slovo zaklínadlo postrádá přesnost a může se vztahovat k jiným podobám nebo jejich kombinacím. Zaklínadlo by mělo být poměrně jednoduché, takže by nemělo zahrnovat žádné složité projevy magické praxe. Zaklínadlo v jednodušších společnostech je zpravidla sdíleno a předává se pouze mezi příbuznými a blízkými přáteli, a jeho soukromý charakter je zdůrazňován faktem, že není veřejným vlastnictvím, ale předává se jako dar, koupě nebo dědictví.

Mnoho náboženských symbolů, úkonů - vyobrazení, křížů, relikvií, růženců, svatých textů, modliteb, vzývání, obětí, mohou být zahrnuty do zaklínadel, stejně jako zaříkadla, magická gesta, amulety a talismany. Zaklínadla jsou hlavně magická, neboť jejich účinnost závisí na vrozené síle spíše než na pomoci duchovních bytostí.

Mohu mít své zaklínadlo?

Nejdříve se seznam s principy, jak tvořit zaklínadla v Grymoáru z Čarodějnické kouzelné schránky. Pak si můžeš vytvořit své vlastní. Zaklínadlo je osobní a určuje tvůj osobní úmysl. Mnoho lidí chce po nás zaklínadlo. Nejčastěji "milostné zaklínadlo" či "zaklínadlo nenávisti".
Jednoduše řečeno, cokoliv přenesete do vesmíru, vrátí se k vám zpět. Pokud budete přenášet dobré myšlenky, energie a záměry, dobro se vám vrátí. Podobně však, pokud budete přenášet negativní myšlenky, energii a činy, negativní skutky a energie se vám budou vracet zpět. Toto je základní princip mnoha náboženství ve světě.

Co je Kniha stínů a Grymoár?

Neexistuje žádná Bible nebo jiný svatý text, který by byl schopen definovat celé čarodějnictví s jeho mnoha sektami nebo tradicemi. Každý praktikující člověk nebo sněm má však svoji Knihu stínů (BoS). BoS obsahuje rituály, vzývání a zaříkávadla, zkušenosti a novinové články sněmu nebo praktikujících, vycházejících z mnoha let praxe. Obsahují informace a vyučování získaných ze zkušeností a jeden od druhého. Praktikující si od sebe často knihy kopírují, ještě častěji pak studenti od svých učitelů ty části, které na ně zapůsobily. Často také učitel určuje přesně, které části si musí student okopírovat do svých BoS jako součást svého iniciačního procesu. To znamená, že neexistují dvě totožné knihy BoS. V ideálním případě by BoS měla obsahovat pouze osvědčené úspěšné metody a ty, které byly shodné během jejich používání nebo ty, které byly podrobeny pečlivému zkoumání. Chybné myšlenky jsou vyloučeny. Spolu s BoS pokládá mnoho sněmů za nezbytně důležité tyto dva texty: Grymoár - největší klič krále Šalamouna /The Greater Key of Solomon The King/, který se datuje až do středověku a Kniha svaté magie Abra-Melin-mága /The BOOK of the Sacred Magic of Abra-Melin the Mage/, který vyšel v na konci 20. stol.

V nejlepším případě vykreslují magii jako prostředek získání osobní síly nebo prostředek, jak se stát "nadlidským". Pravda je taková, že magie, skutečná magie, je o tom, jak se stát ještě více a plněji lidským. Můžeme tuto činnost volně definovat jako metodu pro převádění nebo zprostředkovávání přírodních či jiných okultních energií mezi dvěma úrovněmi reality za účelem nastolení pozitivní změny.

Čarodějnictví je pro mě něco nového a rád bych se dozvěděl víc. Mohli byste mi prosím říci, jak nejlépe začít a také jestli existují nějaké knihy, které byste mi doporučili?

Nejlepší způsob, jak začít, je shánět si informace o všech možných odvětvích a aspektech čarodějnictví. Přečtěte vše, co se vám dostane do rukou, ať už jsou to webové stránky, knihy, časopisy, noviny atd. Vy jste jediný člověk, který může rozhodnout jestli je čarodějnictví pro vás to pravé. A jediný způsob jak to udělat, je přijít na to sám.

Půjdu do pekla, když se budu zabývat čarodějnictvím?

Ne. Když se budete věnovat čarodějnictví tak do pekla nepůjdete. Pohanství není zlé, špatné anebo proti Bohu. Čarodějové/ky na takové místo ani nevěří! Peklo je jen další výmysl, který křesťanská církev používá jako zastrašovací prostředek a brání tak svým stoupencům, aby páchali zlo. Čarodějové/ky věří, že podle Zákona trojnásobku se vše, co učiníte druhým, se vám vrátí třikrát. To je dostatečné varování, aby druhým neubližovali. A to i bez hrozby posmrtného života stráveného v nekonečném utrpení a bolestech. Zákon trojnásobku zajišťuje, že za své skutky zaplatíme hned.

Jak poznám, jestli jsem čarodějka?

Čarodějky/ové jsou přirozeným poutem spojeni s přírodou. Cítí, že jsou součástí přírody a ne nějaké nadřazené bytosti, které vlastní tuto planetu a mohou si dělat cokoli se jim zlíbí, bez ohledu na ostatní živé tvory na planetě Zemi. Čaroděj/ka chová v úctě VŠECHEN život a udělá cokoli, aby ochránila přírodu a všechna stvoření, která v ní žijí. Spolupracují s přírodou tak, aby měnili věci u kterých je to potřeba - aniž by někomu ublížili. Nesnaží se jít proti přírodě, ani ji neničí. Cítíš silné spojení s přírodou? Vážíš si jí a chováš jí v opravdové úctě? Je pro tebe důležité ´neubližovat nikomu´? Jestli ano, pak MOŽNÁ jsi čarodějka. Jediným způsobem, jak to zjistit, je prostudovat si o čarodějnictví vše, co můžeš. To je opravdu JEDINÁ cesta, jak na to kdy můžeš přijít. To za tebe nikdo jiný neudělá. Takže jestli skutečně uvažuješ o čarodějnictví jako o svém budoucím náboženství, dokaž, že to myslíš vážně a začni pracovat na svých studiích. V čarodějnictví žádný systém ani tituly jako nejvyšší kněz/kněžka neexistují. Čarodějnictví lze praktikovat ve společenstvích i jednotlivě. A až budeš hledat knihy o čarodějnictví, bude dobré začít Čarodějnickou kouzelnou schránkou.

Může se někdo čarodějem/kou narodit?

Ano. Když někdo pochopí skutečný význam čarodějnictví a uvědomí si, co vždy cítil ve své duši jako své pravé náboženství, tak obvykle následuje zvolání jako: "Neměl jsem tušení, že to, co jsem ve své duši vždy považoval za své pravé náboženství, má jméno a existuje!" Takový pocit ´návratu domů´ je mnohými považován za zrod čaroděje/ky. Ovšemže čaroděj/ka se může narodit i v rodině, která se čarodějnictvím zabývá. Ale stejně jako u ostatních náboženství, člověk musí v dané náboženství opravdu věřit a zachovávat jeho obyčeje, aby se mohl dál stát čarodějem, křesťanem, buddhistou, muslimem, atd.

Co přesně je kouzlo a mohl byste mi nějaká jednoduchá poslat?

Kouzlo je něco jako motlitba. Je to přání něčeho, co opravdu potřebujete, a nemusí to být nezbytně něco, co chcete. Zaříkadla by se měla psát pro konkrétní potřebu a měla by je napsat osoba, která se chystá s nimi pracovat. Kouzla nejsou hračky a NIKDY by se neměla používat k nucení lidí, aby dělali něco, co by normálně sami od sebe nedělali. Nic takového jako snadné kouzlo neexistuje. Všechna kouzla jsou velmi náročná. Pokud totiž do kouzla nevložíš veškerou svou koncentraci a snahu, výsledek nebude takový, jaký jsi očekával. Pro všechny, kdo chtějí kouzlit... "Dostaneš jen to, co jsi sám dal."

Slova varování

Neberte slova nebo učení jedné osoby za jedinou pravdu a jedinou správnou cestu na této nebo jakékoliv jiné duchovní cestě. Neexistuje jediná osoba, která by znala všechny odpovědi na vaše otázky. Jen vy sami víte, co zní pravdivě vašemu srdci a vaší duši.

Až nastane čas, abyste si zvolili učitele, buďte velmi opatrní. Existuje mnoho začátečníků, kteří tvrdí, že jsou Vysokými knězi nebo kněžkami. Nejlepší rada, jakou vám mohu dát, je najít si někoho, kdo může prokázat, že se touto cestou ubírá prakticky několik let (můj standard je 10 nebo více let s formálním vzděláním a dokumentem o iniciaci). Nevěřte pouze daným slovům. Najděte si někoho, kdo je schopen vám zodpovědět vaše otázky, aniž by po vás chtěl zaplatit. Zaplatit si lekce a instruktorův čas není to samé jako najít si duchovního učitele. Měli byste hledat mentora nebo průvodce, ne člověka, který se domnívá že má právo někomu určovat co dělat nebo v co věřit.

A nakonec, vždycky se ptejte ! Ptejte se na vše, co vám bylo řečeno a co jste četli v knihách. Zkoumejte další materiály abyste si ověřili vše, co vám bylo řečeno nebo co jste četli v knize. Přesvědčte se, že určitá kniha má podporu v jiných knihách i v historii samotné.

Co je to magie?

Předtím než na tuto otázku odpovím, dovolte mi definovat, co magie není. Není to žádná čarodějka tahající se za nos, ani Gandalf či Merlin, ani hraní si na draky a kobky v podzemí a ani tři staré čarodějnice lopotící se s bublajícím kotlíkem, odříkávající jakási špatná zaříkadla za úplňku. Magie je umění využít své vrozené schopnosti, chceme-li něco změnit.
Podle Aliestera Crowleyho: "Magie je věda a umění, jak způsobit změnu, která je v souladu s naší vůlí." Věda je proces redukční, který nám dává teorii; umění je proces tvořivý, který nám umožňuje uvést teorii do praxe a díky němuž jsou změny uskutečnitelné. Magie je proces, ve kterém se spojují věda s uměním, abychom mohli, pomocí naší vůle, tyto změny vytvářet. Jednoduše řečeno, pokud si dovede představit, že se něco stane, tak se to skutečně stane.
Jednou z nejdůležitějších věcí je fakt, že magie sama nic nezmůže, pokud se k ní nepřipojí i činy. Musíte jít za svým cílem, tím o který usilujete i pomocí kouzla. Samotná kouzelná formulka nebo zaříkávadlo k získání zaměstnání nebude fungovat, pokud vy sami nevyrazíte ven a nebudete práci hledat. Vše co magie umí, je zvýšit vaše šance.
Vyskytly se případy tzv. spontánní magie. Nicméně, toto označení je zavádějící. Lidské podvědomí se totiž snaží a používá magii i bez vědomých činů. A tak zatímco vědomí o změnu neusiluje, podvědomí ji vyvolává. A tak, je to zase jen člověk, který využívá svoji vnitřní sílu, nejde o dar od bohů.

Jaký je rozdíl mezi černou a bílou magií?

Existuje všeobecně rozšířená představa, že černá magie je manipulativní a temná, zatímco bílá magie je všeobecně považována za dobrou.
Magie sama o sobě není ani černá ani bílá, nicméně ti, co ji provozují často zapadají do jedné či druhé kategorie. Černá magie je magie užitá k obrácení přirozeného běhu událostí ve vlastní prospěch, ovlivňuje ostatní tím, že s nimi manipuluje a ovládá je a to většinou bez jejich svolení. Na druhé straně bílá magie je obvykle užívaná pro nesobecké účely a často zahrnuje pomáhání jiným a uzdravování. Není provozována bez svolení všech zúčastněných a snaží se dosáhnout co možná nejlepšího výsledku, který si všichni přejí.
Lepším označením pro černou a bílou magii by mohly být termíny "konstruktivní", coby blahodárná, a "nepříznivá", coby magie snažící se působit proti přirozenému běhu událostí. Každá magie může vyvolat vedlejší účinky, a to bez ohledu na to, je-li to magie konstruktivní anebo nepříznivá. V případě konstruktivní magie nejsou vedlejší účinky problém, protože bývají prospěšné. Nepříznivá magie ale může vyvolat nebezpečné vedlejší účinky.

Slyšel jsem o tantrické magii. Co je to?

Tantrická neboli sexuální magie byla vyvinuta jogíny a později využívána alchymisty. Tantra je založena na teorii, že sex (s partnerem či bez) a následná vzrůstající orgasmická extáze může dovést člověka blíž k bohu anebo ho s ním dokonce spojit. Tantrická magie zahrnuje oddalování orgasmu tak dlouho, jak je to možné, aby orgasmus nabyl na síle. Tento akt zvyšuje hladinu uvědomění nebo vědomí, při kterém se daný magický záměr uskuteční.

Může magii provozovat každý?

Je to možné: Magii může provozovat každý, kdo je ochotný naučit se příslušné techniky. To vyžaduje disciplínu, cvičení a jistou praxi a samozřejmě odhodlání-vše závisí na stupni pokročilosti, kterého chceme dosáhnout.

Jak se člověk magii naučí?

Učením. Záleží to na druhu magie, který se chcete naučit. Je dobré číst, ptát se, studovat s ostatními, procvičovat a zase číst.

Jaké jsou různé druhy magie?

Kromě těch druhů, o kterých jsme zde již hovořili; nízká a vysoká, černá a bílá, tantrická a chaotická, existují ještě magie svícová, bylinná, souladná, zástupná, symbolická, barevná, krystalická, uzlová, měsíční a živelná. Ani nyní není seznam kompletní. Existují ještě magie vílová, stromová, sigilová a gargoylová.
Je důležité, abyste pochopili, že všechny tyto druhy magie mají společného jmenovatele: úmysl a představivost. Čím lepší představivost a čím jasnější úmysl, tím větší jsou šance na dosažení kýženého výsledku.

Je ESP druhem magie?

Ano je. Jako příklad ESP lze uvést jasnovidectví, astrální projekci, psychometrii, předpovídání a telepatický příjem informací. Do PK patří telepatické vysílání informací, psychokineze, uzdravování silou vůle a teleportace.

Není magie nebezpečná?

Ano, je. Nebezpečí spočívá v úmyslu, který se skrývá v osobě, která magii provádí. Nebezpečí číhá dokonce i osob s dobrými úmysly. Toto nebezpečí leží v přístupu této osoby. Arogance - když člověk zjistí, jak mocný je, je snadné padnout do pasti a začít si myslet, že je všemocný. Závislost - používání magie k dosažení všeho a zapomínání na potěšení z tvrdé práce. Asi nejnebezpečnější je předvádění se. Nic není horší než splašené ego.
Nejúčinnější a nejjednodušší metoda, jak se těmto pastem vyhnout, je mít neustále na paměti klíčové slovo magie - respekt. Respekt k magii a k sobě samému.

Dá se magie srovnat s moderní vědou?

Ano, magie byla vlastně zakladatelkou moderní vědy. Jak už bylo řečeno dříve, původní čtyři vědy byly: magie, kabala, astrologie a alchymie. Tyto čtyři "vědy" jsou zodpovědné za vznik psychologie, matematiky, astronomie a chemie. Nejdůležitějším znakem magie je představivost. Bez schopnosti představit si, co by mohlo být, by se lidé nikdy neodvážili přes moře, nepřistáli by na Měsíci a neodvážili by se ani snít o cestách ke hvězdám.

Má magie vlastní etiku?

Ano. Etika je v magii jednou z nejdůležitějších věcí, které ctižádostivý vyznavač magie přináší k oltáři. Etika, čili schopnost rozlišit dobré a špatné, je to, co odlišuje člověka od zbytku zvířecí říše (kromě palce na ruce, samozřejmě). Každá spirituální/náboženská skupina má vlastní soubor etických a morálních zásad. Magie sama nerozlišuje, je-li používána k dobrým či zlým účelům. Je neutrální. Platí staré dobré pravidlo: "Nečiň druhým to, co nechceš, aby oni činili tobě".

Jaké existují magické nástroje?

Nejdůležitější je uvědomit si, že veškerá magie vychází z vás a nikoli z nástrojů. Zapamatujte si, že čím víc nástroj používáte, tím mocnějším se stává. Nejčastěji používané nástroje v magii jsou atham, hůlka, kalich, bollin, koště, kotel, kadidelnice a Kniha stínů. Tento seznam není v žádném případě kompletní; patří sem také drahokamy, byliny a svíce. O jiných tradicích a náboženstvích, hermetických a esotericých praktikách si povíme v dalších kapitolách.

Atham: Je obvykle nůž s černou rukojetí a dvojitým ostřím (v ideálním případě), jde výhradně o rituální předmět. Symbolicky představuje oheň.

Hůlka: Hůlka se používá pro vytváření kruhů a jako symbol vzduchu a mužského prvku.

Kalich: Pohár se používá k symbolickému přijímání boha a bohyně. Představuje vodu a ženský prvek.

Bolline: Nůž s bílou rukojetí, používaný k řezání bylin a jiných rituálních potřeb.

Koště: Používá se pro vymetání škodlivé energie pryč z rituálního kruhu.

Kotlík: Představuje zrození, smrt a znovuzrození.

Magická směs a uhel: Představuje vzduch.

Kniha stínů: Je jiné jméno pro grymoár. Je to text, ve kterém se nachází zapsaná kouzla, myšlenky a rituály.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Univerzita Bílých Mágů

(Ryan, 18. 4. 2012 11:38)

Máte zkušenosti s magií, esoterikou či okultismem a chcete se o ně podělit?
Hledáte informace týkající se těchto oborů?
V tom případě navštivte Univerzitu Bílých Mágů, sídlo vzájemného vzdělávání.
Vykročte na cestě poznání... http://forum.bilimagove.cz/

(omlouvám se pokud vám tento přízpěvek vadí, v tom případě jej prosím smažte, díky)

magia

(prue325, 14. 8. 2008 21:47)

magia ma velmi zaujima a chcela bi som ju ovladat...

Re: magia

(vercinaa, 18. 4. 2011 19:05)

ráda bych také ovládala bílou magii.Jak na to??

učitel

(Marie Mandíková, 22. 6. 2010 20:49)

prosímvás , ktěla by sem se naučit ovládat černou magii ;) a proto se vás ptám ,jestli by jse mi jí nenaučil ??? v případě nauky napište mi prosím na můj email vaše magické látky děkuji :)))

Není proti Bohu?A že nejdete do pekla?

(máša, 10. 5. 2010 22:12)

tak si nakoukněte do Bible a přečtěte si to tam.Lidé,kteří dělaly tyto praktiky mají svědectví o boží moci,když propadli těmto léčkám od satana a Bůh je vysvobodil,pak se uvěřili v Ježíše K. čtěte v bibli-Galatským 5,19 Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,
20 modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,
21 závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.